ഫോമുകൾ ഡൗൺലോഡ്
കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി – ഡയരക്റ്റ് ബനിഫിറ്റ് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ -അപേക്ഷ ഫാറം  
ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ (ഡിബിടി) ലിങ്ക്ഡ് കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി സ്കീമിനായുള്ള പാലളവ്‌ വിശദാംശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഫാറം  
മില്‍ക്ക് ഷെഡ്‌ വികസന പദ്ധതി - ക്ഷീരഗ്രാമം – കരാര്‍ പത്രം മാതൃക  
മില്‍ക്ക് ഷെഡ്‌ വികസന പദ്ധതി - ക്ഷീരഗ്രാമം – സബ്സിഡി നിരക്കില്‍ ധാതുലവണ മിശ്രിതവിതരണ പദ്ധതി അപേക്ഷ ഫാറം  
മില്‍ക്ക് ഷെഡ്‌ വികസന പദ്ധതി - ക്ഷീരഗ്രാമം - 2 പശു യൂണിറ്റ് / 5 പശു യൂണിറ്റ് / കോമ്പസിറ്റ് ഡയറി യൂണിറ്റ് (1+1) / കോമ്പസിറ്റ് ഡയറി യൂണിറ്റ് (3+2) അപേക്ഷ ഫാറം  
മില്‍ക്ക് ഷെഡ്‌ വികസന പദ്ധതി - ക്ഷീരഗ്രാമം – അവശ്യാധിഷ്ടിത ധനസഹായം / കറവ യന്ത്രം / തൊഴുത്ത് നിര്‍മ്മാണം/ തൊഴുത്ത് നവീകരണം / അന്തരീക്ഷ സമ്മര്‍ദം ലഘൂകരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്‍ എന്നിവക്കുള്ള അപേക്ഷ ഫാറം   
കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ    
ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് സൗരോർജ്ജ സംരക്ഷണ യൂണിറ്റിനുള്ള ധനസഹായം   
ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക്  കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഇ റ്റി പി സംവിധാനം  സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം  
ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികയിലേക്ക് പുതുതായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികൾ നല്‍കേണ്ട ബോണ്ട്   
ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികയിലേക്ക് പുതുതായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികൾ നല്‍കേണ്ട അറ്റസ്റ്റേഷൻ ഫാറം (അനുബന്ധം I)  
ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികയിലേക്ക് പുതുതായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികൾ നല്‍കേണ്ട സ്പാര്‍ക്ക് ഫാറം 1  
ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് മാനേജീരിയൽ സബ്സിഡി - അപേക്ഷ  ഫാറം  
ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക്    സൃന്തമായി സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം   അപേക്ഷ  ഫാറം  
മഴവെള്ള സംഭരണ പദ്ധതിക്കുള്ള ധനസഹായം  
ക്ഷീര സംഘങ്ങള്‍ക്കുള്ള ആവശ്യാധിഷ്ഠിത  ധനസഹായം  
ക്ഷീര സംഘങ്ങളില്‍ ഹൈജനിക്ക് പാൽ ശേഖരണ മുറി / സംഭരണ മുറി എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം  
മില്‍ക്ക് റൂട്ട് ധനസഹായ പദ്ധതി  
എഫ്എസ്എസ്എ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള സഹായം  
DR. വി. കുര്യൻ അവാർഡ്  -  നാമനിർദ്ദേശത്തിനുള്ള അപേക്ഷ  
പുതിയതായി രജിസ്റര്‍ ചെയ്ത സംഘങ്ങള്‍ക്കുള്ള ധനസഹായം  
പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച സംഘങ്ങള്‍ക്കുള്ള ധനസഹായം  
ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളില്‍  ഫാർമേഴ്‌സ് ഇൻഫർമേഷൻ കം ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായം  
ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളില്‍ ഓട്ടോമാറ്റിക് മിൽക്ക് കളക്ഷൻ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം  
തീറ്റപ്പുല്‍കൃഷി - തീറ്റപ്പുല്‍ കൃഷിതോട്ടം ഉണ്ടാക്കാനുള ധനസഹായ അപേക്ഷ  
ക്ഷീര സഹകാരി അവാര്‍ഡ്  
തീറ്റപ്പുല്‍കൃഷി-യന്ത്ര വല്‍ക്കരണ /ആധുനിക വല്‍ക്കരണ പദ്ധതി  
തീറ്റപ്പുല്‍കൃഷി- ജലസേചന പദ്ധതി  
തീറ്റപ്പുല്‍കൃഷി -വനിത യൂണിറ്റ്  പുല്‍കൃഷിപദ്ധത  
തീറ്റപ്പുല്‍കൃഷി- വരള്‍ച്ചാ ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതി - സബ്സിഡി നിരക്കില്‍ വൈക്കോല്‍/പുല്ല് ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്യല്‍  
തീറ്റപ്പുല്‍കൃഷി - തരിശു ഭൂമിയില്‍ വാണീജ്യ അടിസ്ഥാനത്തില്‍തീറ്റപ്പുല്‍ വികസന പദ്ധതി  
ക്ഷീര സംഘങ്ങള്‍ക്ക്  മെച്ചപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി അടിസ്ഥാന സഹായം /  ഡി‌സി‌എസിനായി വിപുലമായ ലാബുകൾ സജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ  
വ്യവസായിക അടിസ്ഥാനത്തില്‍  ഡയറി ഫാം നടത്തുന്ന ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്കുള്ള  ധനസഹായ  പദ്ധതി   
മില്‍ക്ക്ഷെഡ്‌ വികസന പദ്ധതി - മിനി ഡയറി യൂനിറ്റ് / കോംപോസിറ്റ് ഡയറി യൂനിറ്റ് / കറവയന്ത്രം  
മില്‍ക്ക്ഷെഡ്‌ വികസന പദ്ധതി - കന്നുകുട്ടി ദത്ത്എടുക്കല്‍  
മില്‍ക്ക്ഷെഡ്‌ വികസന പദ്ധതി കാലിതൊഴുത്ത്  നിര്‍മാണം/ നവീകരണം  
മില്‍ക്ക്ഷെഡ്‌ വികസന പദ്ധതി - ആവശ്യാധിഷ്ട്ടിത ധനസഹായ പദ്ധതി  
മില്‍ക്ക്ഷെഡ്‌ വികസന പദ്ധതി  -  കരാര്‍ പത്രം മാതൃക  
മില്‍ക്ക്ഷെഡ്‌ വികസന പദ്ധതി  - ഡിസ്പ്ലേ ബോര്‍ഡ്‌  മാതൃക  
സബ്സിഡി നിരക്കില്‍ ധാതുലവണ മിശ്രിത വിതരണ പദ്ധതി  
മില്‍ക്ക്ഷെഡ്‌ വികസന പദ്ധതി -  കിടാരി പാര്‍ക്ക്  
കോവിഡ 19 ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതി സബ്സിഡി നിരക്കില്‍ കാലിത്തീറ്റ വിതരണം