മേല്‍വിലാസം

സ്റ്റേറ്റ് ഡയറി ലാബ് 

ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് ആസ്ഥാനം, പട്ടം,

തിരുവനന്തപുരം


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  
തസ്തിക
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ പേര്
മൊബൈല്‍ നം.
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍/ ക്വാളിറ്റി മാനേജര്‍ ശ്രീമതി .ജിജ സി കൃഷ്ണന്‍

04712440074
9495818683

അസിസ്റ്റന്റ്‌ ഡയറക്ടര്‍ ശ്രീമതി.അശ്വതി  9995185846
ക്ഷീര വികസന ഓഫീസര്‍/പി ആര്‍ ഒ ശ്രീമതി.നിമ്മി അമീര്‍ 9495592514 
ക്ഷീര വികസന ഓഫീസര്‍ ശ്രീമതി.ഐശ്വര്യ എസ്സ്  പണിക്കര്‍  8950809839
ക്ഷീര വികസന ഓഫീസര്‍ ശ്രീമതി. ഇന്ദു എം കെ 8289820995