ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾ - 01.11.2021 

ജില്ല

രജിസ്റെര്‍ ചെയ്ത ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍

പ്രവര്‍ത്തന രഹിത ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍

പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍

ആപ്കോസ് 

ആപ്കോസ് അല്ലാത്തത്

ആകെ

ആപ്കോസ്

ആപ്കോസ് അല്ലാത്തത്

ആകെ

ആപ്കോസ്

ആപ്കോസ് അല്ലാത്തത്

ആകെ

തിരുവനന്തപുരം

365

57

422

32

26

58

333

31

364

കൊല്ലം

287

57

344

20

7

27

267

50

317

പത്തനംതിട്ട

191

15

206

33

1

34

158

14

172

ആലപ്പുഴ

246

17

263

17

2

19

229

15

244

കോട്ടയം

242

23

265

17

1

18

225

22

247

ഇടുക്കി

199

11

210

14

3

17

185

8

193

എറണാകുളം

323

11

334

15

1

16

307

9

316

തൃശ്ശൂര്‍

224

54

278

30

5

36

194

49

243

പാലക്കാട്

318

22

340

6

3

9

312

19

331

മലപ്പുറം

271

16

287

29

7

36

242

9

251

കോഴിക്കോട്

241

12

253

 2

 0

2

238

13

251

വയനാട്

55

1

56

 0

 0

0

55

1

56

കണ്ണൂര്‍

169

54

223

3

1

4

166

53

219

കാസര്‍ഗോഡ്‌

148

5

153

6

1

7

142

4

146

ആകെ

3279

355

3634

225

59

284

3054

296

3350