ക്ഷീര കർഷക അംഗത്വം

 

SI.NO

DISTRICT

MALE

FEMALE

TOTAL

1

 THIRUVANANTHAPURAM

17669

13598

31267

2

 KOLLAM            

18707

10408

29115

3

 PATHANAMTHITTA    

8694

5792

14486

4

 ALAPPUZHA        

12352

14131

26483

5

 KOTTAYAM          

14177

8838

23015

6

 IDUKKI            

23102

7367

30469

7

 ERNAKULAM        

19206

6434

25640

8

THRISSUR          

16820

6597

23417

9

 PALAKKAD          

28398

7971

36369

10

 MALAPPURAM        

10898

17359

28257

11

 KOZHIKODE        

20423

5499

25922

12

 WAYANAD          

24467

6301

30768

13

 KANNUR            

17718

14219

31937

14

 KASARGOD          

9949

11679

21628

GRAND TOTAL

242580

136193

378773