ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് ,
പട്ടം , തിരുവന്തപുരം 695004
കേരളം,ഇന്ത്യ

ഇ മെയിൽ  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ഫോൺ        :0471- 2445749/ 0471- 2444987/ 0471- 2445799