ഉപാധികളും നിബന്ധനകളും 

 

 

ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന്റെ  ഔദ്യോഗിക വെബ്‍സൈറ്റ് രൂപവൽക്കരിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് കേരള സംസ്ഥാന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (KELTRON)  ആണ്.

              ഈ വെബ്‍സൈറ്റിലെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാശ്രമവും നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് നിയമപ്രസ്താവനയായി കണക്കാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിയമപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല.  എന്തെങ്കിലും അവ്യക്തതയോ സംശയമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉചിതമായ പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശം ലഭിക്കുന്നതിന് ഉപഭോക്താക്കൾ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന്റെ അവകാശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. 

              പരിമിതികളില്ലാതെ പരോക്ഷമായോ അനന്തരഫലമായോ ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചെലവ്, നഷ്ടം, കേടുപാടുകൾ, ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗത്തിന്റെ നഷ്ടം എന്നിവ അടക്കം ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഈ ഓഫീസ് ബാധ്യസ്ഥരല്ല. 

                 ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യും.  ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് തർക്കവും ഇന്ത്യൻ കോടതികളുടെ അധികാരപരിധിക്ക് വിധേയമായിരിക്കും.

                              ഈ വെബ്‍സൈറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ സർക്കാരിതര/സ്വകാര്യ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള ഹൈപ്പർ ടെസ്റ്റ് ലിങ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താം.  ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് ഈ ലിങ്കുകളും പോയിന്റുകളും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾക്ക് സൗകര്യത്തിനുമായി മാത്രം നൽകുന്നു.  നിങ്ങൾ ഒരു ബാഹ്യവെബ്‍സൈറ്റിലേക്ക് ഒരു ലിങ്ക് തിരെഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഔദ്യോഗിക വെബ്‍സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്.  ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന്റെ കൂടാതെ ബാക്കി വെബ്‍സൈറ്റിന്റെ ഉടമകളുടെ/സ്പോൺസർമാരുടെ സ്വകാര്യത സുരക്ഷാ നയങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്.

               ഏതെങ്കിലും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് അത്തരം ലിങ്ക് ചെയ്ത പേജുകളുടെ ലഭ്യത എല്ലായ്പ്പോഴും ഉറപ്പു നൽകുന്നില്ല.