ക്ഷീരപഥം "..വായിക്കുവാൻ .ഇവിടെ ക്ലിക്ക്  ചെയ്യുക 

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡയറി മാനേജ്‌മെന്‍റ്  ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സെന്‍റ്റര്‍ ,  റിസര്‍ച്ച് അസ്സോസിയെറ്റ് - അഭിമുഖത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപെട്ടവരുടെ പട്ടിക

സമഗ്ര ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതിക്കുള്ള എക്സ്പ്രഷന്‍  ഓഫ് ഇന്ട്രസ്റ്റ് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു ആയത് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് https://etenders.kerala.gov.in സന്ദര്‍ശിക്കുക 

കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ റിസര്‍ച്ച് അസോസിയേറ്റ്, സിസ്റ്റം അട്മിനിസ്ട്രറ്റര്‍, ഡാറ്റ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ നിയമനം 

 സ്റ്റേറ്റ് ഡയറി ലാബ് ടെസ്റ്റിംഗ് റേറ്റ്

  ക്ഷീരസഹകരണ സംഘം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 2021 വര്‍ഷത്തെ ബോണസ് നല്‍കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങള്‍  

  പ്രാഥമിക ക്ഷീര സഹകരണ സംഘംജീവനക്കാര്‍ക്ക് പഴയ സ്കേലില്‍ ക്ഷാമബത്ത പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് 

 പ്രാഥമിക ക്ഷീര സഹകരണ സംഘംജീവനക്കാരുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകള്‍