ക്ഷീര പരിശീലന കേന്ദ്രം  തിരുവനന്തപുരം

പട്ടം പാലസ് പി ഒ, , തിരുവനന്തപുരം  695004 ഫോണ്‍ :0471 244091   
തസ്തിക
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ പേര്
ഇ മെയില്‍ വിലാസം
മൊബൈല്‍ നം.
പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ ശ്രീമതി. ബിന്ദു എ കെ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9447840158

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി. മീനാ കുമാരി വി This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  9400478717

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി മിനിമോള്‍ ഡി കെ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9497785871

എസ് എം എസ് (സഹകരണം)

ശ്രീമതി സാഗര കുമാരി  ടി എസ്സ് This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9746256641

ക്ഷീര പരിശീലന കേന്ദ്രം  കൊല്ലം


ഓച്ചിറ  പി ഒ , കൊല്ലം-690526  ഫോണ്‍ നം :0476 2698550
തസ്തിക
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ പേര്
ഇ മെയില്‍ വിലാസം
മൊബൈല്‍ നം

പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍

ശ്രീമതി.ഷഫീന എം  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9497443830

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി ശ്രീജ എസ്സ് This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9496332048 

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി ശിബാന എം This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9446168516

എസ് എം എസ് (സഹകരണം)

ശ്രീ.ബാലമുരളി കെ കെ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9446379341

ക്ഷീര പരിശീലന കേന്ദ്രം  കോട്ടയം


 ഇരയില്‍കടവ്  കോട്ടയം 1  ഫോണ്‍ നം::0481 2302223

തസ്തിക 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ പേര്
ഇ മെയില്‍ വിലാസം
മൊബൈല്‍ നം
പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ ശ്രീമതി ബ്രിന്‍സി മാണി

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9446511676

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി.സിന്ധു വി This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9447506934

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി.മീര വി ആര്‍ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 8547203075

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി.സിംന  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9446533317

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി. വിധു ബാല സത്യനേഷന്‍ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9496200776

എസ് എം എസ് (സഹകരണം)

ശ്രീ.രാജീവ് ടി  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 8089290129 

ക്ഷീര പരിശീലന കേന്ദ്രം  പാലക്കാട്‌


ആലത്തൂര്‍ പാലക്കാട്‌  ഫോണ്‍ നം:04922 226040
തസ്തിക
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ പേര്
ഇ മെയില്‍ വിലാസം
മൊബൈല്‍ നം
പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ ശ്രീമതി. അനുപമ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9447287477

വൈസ് പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍

ശ്രീമതി.റീന വി ജെ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9544554288

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി.രശ്മി ജെ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9446972314

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി.ജയലക്ഷ്‌മി  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9496839675

എസ് എം എസ് (സഹകരണം)

ശ്രീ.ഹംസ പള്ളിക്കുന്നൻ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9495075696

ക്ഷീര പരിശീലന കേന്ദ്രം  കോഴിക്കോട്ബേപ്പൂര്‍ നോര്‍ത്ത് പി ഒ , കോഴിക്കോട് 15,
ഫോണ്‍ നം: 0495 2414579
തസ്തിക
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ പേര്
ഇ മെയില്‍ വിലാസം
മൊബൈല്‍ നം
പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ ശ്രീമതി ഷീബ ഖമര്‍

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9447620778

വൈസ് പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍

ശ്രീമതി സ്മിത എം കെ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 6282833497

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി നിമ്മി അമീര്‍ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9495592514

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

ശ്രീ പ്രശാന്ത് എ ബി This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 8075993705

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി പ്രിയങ്ക എസ്സ് This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9495826339

എസ് എം എസ് (സഹകരണം)

ശ്രീമതി. പ്രവിശ ടി കെ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9656936426

ഡയറി എന്ട്രെപ്രെണര്‍ഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ്മെന്‍റ് സെന്‍റെര്‍ , പത്തനംതിട്ട


ഡയറി എന്ട്രെപ്രെണര്‍ഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ്മെന്‍റ് സെന്‍റെര്‍
അമ്മകണ്ടകര, പത്തനംതിട്ട
തസ്തിക
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ പേര്
ഇ മെയില്‍ വിലാസം
മൊബൈല്‍ നം
പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ ശ്രീമതി. അനിത പി 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9447479807

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി മഞ്ചു എസ്സ് This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9495390436

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

എസ് എം എസ് (സഹകരണം)

ശ്രീ.അച്ചുതാനന്ദൻ കെ ടി  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  9946556238