സ്വകാര്യതാനയം (പ്രൈവസി പോളിസി)

 

 

ഒരു പൊതു നിയമം പോലെ നിങ്ങൾ ഈ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഈ വെബ്‍സൈറ്റ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നില്ല.  അത്തരം വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതെ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയും