അഡ്രസ്
ഡയറക്ടറേറ്റ്
ക്ഷീരവികസന  വകുപ്പ്
പട്ടം പാലസ്  പി ഒ.    695004
ഫോൺ നമ്പർ   0471-   2440853

 

ഔദ്യോഗിക  പദവി

 പേര്      

ഇ മെയിൽ വിലാസം         

ഫോൺ നമ്പർ

ഡയറക്ടർ 

ശ്രീ. ആസിഫ് കെ യൂസഫ് IAS

dThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 0471-2445799

ജോയിൻറ്  ഡയറക്ടർ (പ്ലാനിംഗ്)

ശ്രീമതി  ശാലിനി ഗോപിനാഥ് 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9447664888

ജോയിൻറ്  ഡയറക്ടർ (ജനറല്‍)

ശ്രീമതി.സിനില ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9497800530

ജോയിൻറ്  ഡയറക്ടർ (സ്റ്റേറ്റ് ഡയറി ലാബ്)

 

ശ്രീമതി .ജിജ സി കൃഷ്ണന്‍

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9495818683

അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റിവ്  ഓഫീസർ 

 ശ്രീ.സുപിൻ വി  KAS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9496815102

ഫിനാൻസ്   ഓഫീസർ

ശ്രീ. പ്രദീപ്  ടി പി

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9446177631

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ജനറൽ ) 

ശ്രീ  ജയസുജീഷ് ജെ എസ്സ് 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9446467244

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (പ്ലാനിംഗ്)

ശ്രീ കോശി കെ അലക്സ്‌

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9447266155

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (എക്സ്റ്റൻഷൻ)

ശ്രീമതി.നിഷ  ബി എസ്

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9995240861

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഇ- ഗവർണസ്സ് &ഐ റ്റി )

ശ്രീമതി രജിത ആര്‍

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9446300767

അഡ്മിനിസ്‌റേറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻറ്

 ശ്രീമതി .ഷീബ കുമാരി  ആർ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9495406695

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ 

ശ്രീമതി.ജാക്വിലിൻ ജെ 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9847047064

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (എസ്സ് എം എസ്സ് )

 ശ്രീ ഫഹദ് എം

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9847541453

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്

ശ്രീമതി.യമുന

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 8075626495

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്

 ശ്രീമതി. ഷീജ ഇ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 9496533655

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്

 ശ്രീമതി .ഉഷ പി ആര്‍

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..i

 9605140426

ഫെയര്‍ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട്

 ശ്രീമതി.ജാരിയത്

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9447672453

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്

ശ്രീ. നൗഷാദ് അലി

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 9544806078

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്

ശ്രീമതി.മിഷ റ്റി എസ്സ്

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 7306035467

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്

 ശ്രീ.ബാബു എം

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 790708752

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ (ടെക്‌നിക്കൽ സെൽ )

ശ്രീമതി.ശ്രീലേഖ പി കെ 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9539306773

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ(ടെക്‌നിക്കൽ സെൽ )

 ശ്രീ .മുഹമ്മദ്‌ റീസ്

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9447376452

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ

ശ്രീ.ഷാജു ചന്ദ്രന്‍ ആര്‍

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9495541251

ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ

ശ്രീമതി  ശ്രീത റ്റി 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9495128801

ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ

ശ്രീമതി . ലേഖ എ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9497640596