മേല്‍വിലാസം  

ഫാം സൂപ്രണ്ടിന്‍റെ കാര്യാലയം,
സംസ്ഥാന ഫോഡര്‍ ഫാം,
വലിയതുറ  തിരുവനന്തപുരം

 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Designation Name of Officer Mob No
അസിസ്റ്റന്റ്‌ ഡയറക്ടര്‍/ ഫാം സൂപ്രണ്ട് ശ്രീമതി.പൗർണ്ണമി

 9446453247

ക്ഷീര വികസന ഓഫീസര്‍  ശ്രീ. ജിബിന്‍ ജി പി

 8113893159

ക്ഷീര വികസന ഓഫീസര്‍