വിവരാവകാശം

  ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ് -ആര്‍. റ്റി.ഐ 2005 -സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

 

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ 

 

ശ്രീ  ജയസുജീഷ് ജെ എസ്സ് (ഡെപ്യുടി ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ )

ഫോണ്‍ നം. :0471-2445799
മൊബൈല്‍  നം.9446467244

ഇ മെയില്‍ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീമതി .ഷീബ കുമാരി  ആർ
അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റിവ് അസിസ്റ്റൻറ്

മൊബൈല്‍  നം :9495406695

അസിസ്റ്റൻറ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസർമാർ

ശ്രീമതി ഷീജ ഇ
സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് (ഇ.എസ് സെക്ഷൻ)

ശ്രീമതി മിഷ റ്റി .എസ്
സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് (ജി സെക്ഷൻ )

 

അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി   :  ജോയിന്റ്   ഡയറക്ടർ  (ജനറൽ)

വകുപ്പ് (4)

  • വകുപ്പിന്റെ ഘടന
  • ഡയറക്ടറേറ്റ്, ജില്ലാ ഓഫീസുകൾ,ക്ഷീര  പരിശീലന കേന്ദ്രം, സ്റ്റേറ്റ് ഫോടര്‍ ഫാം, ക്യുസിഒ ഓഫീസുകൾ, ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ സർവീസ് യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ ചുമതലകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സിറ്റിസൺ ചാർട്ടർ.
  • ആഫീസര്‍മാരുടെ  ഒരു ഡയറക്ടറി
  • ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ എല്ലാ സബ്‌സിഡി സ്‌കീമുകളുടെയും ഡിപിആർ 
  • മുൻവർഷങ്ങളിലെ എല്ലാ സബ്‌സിഡി സ്കീമുകളുടെയും ഭൗതികവും സാമ്പത്തികവുമായ നേട്ടങ്ങൾ 
  • സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആഫീസര്‍/ അസിസ്റ്റന്റ്‌ പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആഫീസര്‍മാരുടെ പേരുകളും ഉദ്യോഗപ്പേരുകളും മറ്റു വിശദാംശങ്ങളും