പ്രധാന കോൺ‌ടാക്റ്റുകൾ


ഡയറക്ടർ       
  ശ്രീ. ആസിഫ് കെ യൂസഫ് IAS  ഡയറക്ടർ  ഡയറക്ടറേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം 0471-2445799  
ജോയിൻറ് ഡയറക്ടർ      
ശ്രീമതി ശാലിനി ഗോപിനാഥ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (പ്ലാനിംഗ്‌ ) ഡയറക്ടറേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം 9447664888
ശ്രീമതി.സിനില  ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജോയിൻറ് ഡയറക്ടർ (ജനറൽ) ഡയറക്ടറേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം 9497800530
ശ്രീ .രാംഗോപാൽ ആർ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ  (I/C) ക്ഷീര കർഷക ക്ഷേമനിധി 

6235661111

ശ്രീമതി ജിജ സി കൃഷ്ണൻ 

ജോയിൻറ് ഡയറക്ടർ / ക്വാളിറ്റിമാനേജർ  ഡയറക്ടറേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം 9495818683
അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ്  ഓഫീസർ       
ശ്രീ.സുപിൻ വി  KAS അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ്  ഓഫീസർ  ഡയറക്ടറേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം 9496815102
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ       
ശ്രീ പ്രദീപ്  ടി പി   ഡയറക്ടറേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം 9446177631
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ      
ശ്രീ  ജയസുജീഷ് ജെ എസ്സ്  ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ജനറൽ) ഡയറക്ടറേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം 9446467244
ശ്രീ.കോശി കെ അലക്സ്‌  ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (പ്ലാനിംഗ്)  ഡയറക്ടറേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം 9447266155
ശ്രീമതി നിഷ ബി എസ്സ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(എക്സ്റ്റൻഷൻ) ഡയറക്ടറേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം 9995240861
ശ്രീമതി ആർ രജിത ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഇ- ഗവർണസ്സ് &ഐ റ്റി)  ഡയറക്ടറേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം 9446300767
ശ്രീമതി.സിന്ധു.ആർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ തിരുവനന്തപുരം 9447439670
ശ്രീ.മഹേഷ് നാരായണൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കൊല്ലം  9446060540
ശ്രീമതി ബെറ്റി ജോഷ്വാ  ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പത്തനംതിട്ട  9496795643
ശ്രീമതി നിഷ വി ഷെറീഫ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ആലപ്പുഴ  9447523185
ശ്രീമതി ശാരദ സി ആർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കോട്ടയം  9447824520
ശ്രീ.ഡോളസ് പി ഇ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഇടുക്കി  9447305100
ശ്രീമതി ട്രീസ തോമസ്‌ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എറണാകുളം     9686570109
ശ്രീമതി വീണ എന്‍ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ തൃശ്ശൂർ   9497502473
ശ്രീമതി എൻ ബിന്ദു ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പാലക്കാട്   9446532679
ശ്രീ. വര്‍ക്കി ജോര്‍ജ്  ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ മലപ്പുറം  9995351626
ശ്രീമതി. ബോബി പീറ്റർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കോഴിക്കോട്  9061304050
ശ്രീമതി. ഫെമി വി മാത്യു ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ വയനാട്  9495503947
ശ്രീമതി സജിനി ഒ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കണ്ണൂർ 8301848319
ശ്രീമതി. ഉഷ ദേവി കെ  ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കാസർഗോഡ്  8113902228
ശ്രീമതി ബിന്ദു എ കെ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ഷീര പരിശീലന കേന്ദ്രം ,  തിരുവനന്തപുരം  9447840158
ശ്രീമതി ഷഫീന എം  പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ഷീര പരിശീലന കേന്ദ്രം , ഓച്ചിറ  7034040952
ശ്രീമതി ബ്രിന്‍സി മാണി പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ഷീര പരിശീലന  കേന്ദ്രം .കോട്ടയം 9446511676
ശ്രീമതി.അനുപമ എ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ഷീര പരിശീലന കേന്ദ്രം .ആലത്തൂർ  9447287477
ശ്രീമതി.ഷീബ ഖമർ  പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ഷീര പരിശീലന കേന്ദ്രം .കോഴിക്കോട്  9447620778
ശ്രീമതി.രശ്മി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ റീജിയണൽ ലാബ് ,കാസർഗോഡ്  9446514878
ശ്രീമതി.വിധു വർക്കി  ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ സമേതി  തിരുവനന്തപുരം 9495062553
ശ്രീമതി.ഷൈജി കെ എം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ആത്മ  എറണാകുളം    9446228368
ശ്രീമതി സുസ്മിത എൽ  ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ആത്മ പത്തനംതിട്ട  9446589413
ശ്രീമതി ഷീബ കുമാരി ആര്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻറ്  ഡയറക്ടറേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം 9495406695