മേല്‍വിലാസം

സ്റ്റേറ്റ് ഡയറി ലാബ് 

ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് ആസ്ഥാനം, പട്ടം,

തിരുവനന്തപുരം


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  
തസ്തിക
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ പേര്
മൊബൈല്‍ നം.
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍/ ക്വാളിറ്റി മാനേജര്‍ ശ്രീ.റാഫി പോള്‍

04712440074
9846647049

അസിസ്റ്റന്റ്‌ ഡയറക്ടര്‍  ശ്രീമതി.അശ്വതി  9995185846
ക്ഷീര വികസന ഓഫീസര്‍/പി ആര്‍ ഒ ശ്രീമതി. നിമ്മി അമീര്‍ 9495592514 
ക്ഷീര വികസന ഓഫീസര്‍ ശ്രീമതി. രാജി രാജന്‍ 9746185197
ക്ഷീര വികസന ഓഫീസര്‍ ശ്രീമതി. ഇന്ദു എം കെ 8289820995