അഡ്രസ്
ഡയറക്ടറേറ്റ്
ക്ഷീരവികസന  വകുപ്പ്
പട്ടം പാലസ്  പി ഒ.    695004
ഫോൺ നമ്പർ   0471-   2440853

 

ഔദ്യോഗിക  പദവി

ഉദ്യോഗസ്തൻ്റെ  പേര്      

ഇ മെയിൽ വിലാസം         

ഫോൺ നമ്പർ

ഡയറക്ടർ (I/C)

 ശ്രീ.വി പി . സുരേഷ്‌കുമാർ

dThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0471-2445799
9447867975

ജോയിൻറ്  ഡയറക്ടർ (  പ്ലാനിംഗ് )

 ശ്രീ  കെ ശശികുമാർ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9446376988

ജോയിൻറ്  ഡയറക്ടർ (ജനറല്‍)

ശ്രീ .സുജയ് കുമാര്‍ സി


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9497453867

ജോയിൻറ്  ഡയറക്ടർ ((സ്റ്റേറ്റ് ഡയറി ലാബ്)

 

ശ്രീ.റാഫി പോള്‍

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9846647049

അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റിവ്  ഓഫീസർ 

 ശ്രീ.അജയ കുമാര്‍ കെ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9387908690

ഫിനാൻസ്   ഓഫീസർ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(ജനറൽ ) 

 ശ്രീമതി  ശാലിനി ഗോപിനാഥ് 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9447664888

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(പ്ലാനിംഗ്)

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(എക്സ്റ്റൻഷൻ)

ശ്രീ രാംഗോപാല്‍  ആര്‍

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6235661111

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (e Gov & IT )

ശ്രീമതി രജിത ആര്‍

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9446300767

അഡ്മിനിസ്‌റേറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻറ്

 ശ്രീമതി ഗിരിജ കുമാരി 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9847774637

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ 

ശ്രീമതി.നിഷ എ സലിം  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9497782824

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (എസ്സ് എം എസ്സ് )

 ശ്രീ ഫഹദ് എം

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9847541453

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്

ശ്രീമതി.യമുന

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..i

 8075626495

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്

 ശ്രീമതി. ഷീജ ഇ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..i


 9496533655

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്

 ശ്രീമതി .ഉഷ പി ആര്‍

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..i

 9605140426

ഫെയര്‍ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട്

 ശ്രീമതി.ജാരിയത്

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..i

 9447672453

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്

ശ്രീമതി  ഷീബ കുമാരി  ആർ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..i


 9495406695

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്

ശ്രീമതി.മിഷ റ്റി എസ്സ്

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..i

 7306035467

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്

ശ്രീമതി സാഗരകുമാരി  റ്റി എസ്സ്‌

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..i

9746256641

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ (ടെക്‌നിക്കൽ സെൽ )

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9847541453

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ(ടെക്‌നിക്കൽ സെൽ )

 ശ്രീ .മുഹമ്മദ്‌ റീസ്

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9447376452

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ(പ്രൊജക്റ്റ് സെൽ)

ശ്രീമതി വിധുബാല സത്യനേശൻ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9496200776

ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ

ശ്രീമതി  ഷീജ ആർ നായർ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9496262296

ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ

ശ്രീമതി സുസ്മിത കെ എസ്സ്

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..i

9745195922