ക്ഷീര പരിശീലന കേന്ദ്രം  തിരുവനന്തപുരം

പട്ടം പാലസ് പി ഒ, , തിരുവനന്തപുരം  695004 ഫോണ്‍ :0471 244091   
തസ്തിക
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ പേര്
ഇ മെയില്‍ വിലാസം
മൊബൈല്‍ നം.
പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ ശ്രീമതി. മിനി റ്റി എസ്സ്

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9446559818

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി. മീനാ കുമാരി വി This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  9400478717

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി മിനിമോള്‍ ഡി കെ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9497785871

എസ് എം എസ് (സഹകരണം)

ശ്രീമതി സാഗര കുമാരി  ടി എസ്സ് This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9746256641

ക്ഷീര പരിശീലന കേന്ദ്രം  കൊല്ലം


ഓച്ചിറ  പി ഒ , കൊല്ലം-690526  ഫോണ്‍ നം :0476 2698550
തസ്തിക
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ പേര്
ഇ മെയില്‍ വിലാസം
മൊബൈല്‍ നം
പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍  Dr. ഡോളസ്.പി.ഇ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9447305100

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി ശ്രീജ എസ്സ് This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9496332048 

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി ശിബാന എം This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9446168516

എസ് എം എസ് (സഹകരണം)

 ശ്രീ.ബാലമുരളി കെ കെ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  9446379341

ക്ഷീര പരിശീലന കേന്ദ്രം  കോട്ടയം


 ഇരയില്‍കടവ്  കോട്ടയം 1  ഫോണ്‍ നം::0481 2302223

തസ്തിക 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ പേര്
ഇ മെയില്‍ വിലാസം
മൊബൈല്‍ നം
പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ ശ്രീമതി മിനി ജോസഫ്‌

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9446201266

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

 ശ്രീമതി.സിന്ധു വി This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  9447506934

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി.മീര വി ആര്‍ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  8547203075

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി ജയ കുമാരി പി ബി This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9495445536

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

ശ്രീ ശ്രീജിത്ത്‌ പി This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9746233878

എസ് എം എസ് (സഹകരണം)

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ക്ഷീര പരിശീലന കേന്ദ്രം  പാലക്കാട്‌


ആലത്തൂര്‍ പാലക്കാട്‌  ഫോണ്‍ നം:04922 226040
തസ്തിക
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ പേര്
ഇ മെയില്‍ വിലാസം
മൊബൈല്‍ നം
പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ ശ്രീമതി. അനുപമ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9447287477

വൈസ് പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍

ശ്രീമതി.വീണ എന്‍ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9447824520

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

 ശ്രീമതി .രശ്മി ജെ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  9446972314

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി .ജയലെക്ഷ്മി This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  9496839675

എസ് എം എസ് (സഹകരണം)

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ക്ഷീര പരിശീലന കേന്ദ്രം  കോഴിക്കോട്ബേപ്പൂര്‍ നോര്‍ത്ത് പി ഒ , കോഴിക്കോട് 15,
ഫോണ്‍ നം: 0495 2414579
തസ്തിക
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ പേര്
ഇ മെയില്‍ വിലാസം
മൊബൈല്‍ നം
പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ ശ്രീമതി ഷൈജി കെ എം 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9446228368

വൈസ് പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍

ശ്രീമതി സ്മിത എം കെ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 6282833497

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി നിമ്മി അമീര്‍ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9495592514

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

ശ്രീ പ്രശാന്ത് എ ബി This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  8075993705

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി പ്രിയങ്ക എസ്സ് This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  9495826339

എസ് എം എസ് (സഹകരണം)

ശ്രീ ഹംസ dd-dtc-kkd.dairy@kerala.എന്റ്രെപ്രണര്‍ഷിപ്പ്gov.in  9495075696

ഡയറി എന്ട്രെപ്രെണര്‍ഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ്മെന്‍റ് സെന്‍റെര്‍ , പത്തനംതിട്ട


ഡയറി എന്ട്രെപ്രെണര്‍ഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ്മെന്‍റ് സെന്‍റെര്‍
അമ്മകണ്ടകര, പത്തനംതിട്ട
തസ്തിക
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ പേര്
ഇ മെയില്‍ വിലാസം
മൊബൈല്‍ നം
പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ ശ്രീമതി. ബ്രിന്‍സി മാണി  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9446511676

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി മഞ്ചു എസ്സ് This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9495390436

ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍

 ശ്രീമതി പ്രഭ എസ്സ് This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 7025216927 

എസ് എം എസ് (സഹകരണം)

 ശ്രീമതി പ്രഭിഷ റ്റി കെ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    6238355698