• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്‍
ബഹു:കേരള മുഖ്യമന്ത്രി

ശ്രീമതി ജെ. ചിഞ്ചുറാണി
ബഹു: ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി

ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് 

കാർഷിക കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയുടെ നട്ടെല്ലാണ് പശുപരിപാലനം.  രാജ്യത്ത് പാലിന്റെ ഉല്പാദനവും ഉപഭോഗവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് 1962 ൽ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കേരളത്തിൽ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് രൂപീകൃതമായത്.  പശുവളർത്തൽ എങ്ങനെ ആദായകരമാക്കാം എന്നും തൽഫലമായി ക്ഷീരകർഷകർക്ക് സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത എങ്ങനെ കൈവരിക്കാം എന്നതുമായിരുന്നു വകുപ്പിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.  ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ തീറ്റപ്പുൽകൃഷി വികസന പദ്ധതിയുടെ നോഡൽ ഏജൻസിയുമാണ്.  ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുക എന്നതും ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന്റെ പ്രധാന നയമാണ്.  വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രധാനമായും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ശുദ്ധവും സുരക്ഷിതവും ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ പാൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലും ശുദ്ധമായ പാൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് എത്തിക്കുന്നതിലുമാണ്.  വകുപ്പിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വാർഷിക ഉല്പാദനം 2 ലിറ്റർ ആയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ 25.20 ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ആയി നിൽക്കുന്നു.  ഇതിൽ ക്ഷീരസംഘങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നത് 6.64 ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ആണ്.  കേരളം പാലുല്പാദനത്തിൽ ശരാശരി 80% സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഏകദേശം 3.29 ലക്ഷം ക്ഷീരകർഷകർ നാളിതുവരെ ഈ വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വായിക്കാൻ  

​​

വാർത്തകൾ

 

 കന്നുകാലിക്ക് നല്‍കുന്ന തീറ്റയുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍

 സ്റ്റേറ്റ് ഡയറി ലാബ് ടെസ്റ്റിംഗ് റേറ്റ്

 NCDC'S റീജണല്‍ അവാര്‍ഡ്  ഫോര്‍ കോഓപ്പറെറ്റീവ്  ഏക്‌സലന്‍സ് & മെറിറ്റ്‌      

 കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഒരു ഇലക്‌ട്രീഷനെ താല്‍കാലികമായി നിയമിക്കുന്നതിനു അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു  

 ക്ഷീരസഹകരണ സംഘം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 2021 വര്‍ഷത്തെ ബോണസ് നല്‍കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങള്‍  

 ശൂന്യ വേതന അവധിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർമാർ അടിയന്തിരമായി തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള നോട്ടീസ് - NO ES1/5299/2020 തീയതി 03.08.2021  

 പ്രാഥമിക ക്ഷീര സഹകരണ സംഘംജീവനക്കാര്‍ക്ക് പഴയ സ്കേലില്‍ ക്ഷാമബത്ത പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് 

 പ്രാഥമിക ക്ഷീര സഹകരണ സംഘംജീവനക്കാരുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകള്‍ 

 കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ആവിഷ്കരിച്ച e Gopala അപ്ലിക്കേഷന്‍ 

  പദ്ധതി 2020-21 - ക്ഷീര സംഘങ്ങള്‍ക്കുള്ള ധനസഹായം - അധിക മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങൾ‌  

 ഇ-ഓഫീസു സംവിധാനതിൽ സബ് ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിലേക്ക് തപാൽ അയക്കുന്നതിനുള്ള   മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശം  

 ക്ഷീരസഹകരണ സംഘം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 2020 വര്‍ഷത്തെ ബോണസ് – മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ 

  ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികയിലേക്ക് പുതുതായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികൾ നല്‍കേണ്ട ബോണ്ട് 

  ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികയിലേക്ക് പുതുതായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികൾ നല്‍കേണ്ട അറ്റസ്റ്റേഷൻ ഫാറം (അനുബന്ധം I)

  ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികയിലേക്ക് പുതുതായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികൾ നല്‍കേണ്ട സ്പാര്‍ക്ക് ഫാറം 1

  ഇ ഓഫീസ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശം നം. എഫ്1/78782016 തീയ്യതി : 25/06/2020